Politika jakosti PBS INDUSTRY, a.s.

Politika jakosti vychází ze strategie PBS INDUSTRY, a.s.

PBS INDUSTRY, a.s. se chce přeměnit na prosperující, moderní a dobře řízenou strojírenskou společnost s otevřenou technologií, která zajistí potřebnou flexibilitu s procesy zaměřenými na uspokojování požadavků a potřeb zákazníků.

 

PROGRAM 7T

1. TRVALE   2. TRVALE   3. TRVALE
produkovat výrobky a poskytovat služby s výrobky souvisejícími podle požadavků, potřeb a očekávání jednotlivých zákazníků s ohledem na plnění požadavků zákonných předpisů a technických norem.  

sledovat výrobní a nevýrobní procesy, odhalovat potenciální možnosti a příčiny vzniku vad a tyto příčiny preventivně odstraňovat za pomoci nejmodernějších metod řízení jakosti. V případě odstraňování vad již vzniklých se zaměřovat na odstraňování příčin neshod.

  zavádět a využívat nejmodernější technologie, výrobní prostředky, metody a postupy, včetně integrace dodavatelů tak, aby naše výrobky byly schopné konkurence.
         
4. TRVALE   5. TRVALE   6. TRVALE
dodržovat pravidlo „Každý odpovídá za kvalitu své práce", uplatňovat princip interních zákazníků a dodavatelů.   a na všech úrovních uplatňovat proces trvalého zlepšování, uplatňovat strategii „Vyrob vše dobře napoprvé".   zvyšovat kvalifikaci, motivaci a bezpečnost zaměstnanců na všech úrovních a zvyšovat podíl týmové práce tak, aby byly zvládnuty všechny výrobní i nevýrobní procesy a prostředky nutné k vyprodukování konkurenceschopného výrobku.
         
    7. TRVALE    
    přispívat otevřenou komunikací se spolupracovníky ke ztotožnění se s firmou s cílem naplnění prohlášení, že jenom spokojený zaměstnanec může podávat optimální výkon své profese.    Vedení společnosti se zavazuje:

  • politiku jakosti ročně vyhodnocovat a upřesňovat do hodnotitelných cílů na základě vývoje strategie rozvoje společnosti
  • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem zaměstnancům společnosti
  • vydávat opatření ke splnění těchto cílů a kontrolovat jejich plnění
  • v případě neplnění vyvozovat opatření k nápravě
  • plánovat nezbytné zdroje pro splnění cílů jakosti a to jak zdroje lidské, tak finanční
  • dlouhodobě vytvářet předpoklady pro rozšiřování pracovního kolektivu v kvalifikované technické a odborné zaměstnance.

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

  • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému jakosti společnosti
  • vysokou odpovědnost za jakost vlastní práce, spočívající v předcházení chybám důslednou samokontrolou práce, před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkovi
  • návrhy a náměty ke zlepšení činnosti směřované členům vedení společnosti
Member of
Partneři: