Výměníky tepla

V principu se jedná o netočivé energetické stroje (aparáty), u kterých dochází k předávání energie tepelným tokem mezi soustavami. Stěna tvořící teplosměnnou plochu, odděluje jednotlivá média.

  • Podle konstrukce teplosměnné plochy jsou nejrozšířenější výměníky trubkové a deskové.
  • Trubkové výměníky mohou být rozděleny podle různých kritérií např. na horizontální a vertikální.
  • Trubkový svazek může obsahovat dvě trubkovnice a soustavu přímých trubek nebo jednu trubkovnici a vlásenkové trubky.
  • Trubky mohou být hladké přímé nebo šroubovicové, případně také žebrované.
  • Materiál trubek je možný ve variantě uhlíkatá ocel, korozivzdorná ocel, titan, barevné kovy a jejich slitiny.
  • Deskové výměníky bývají složeny ze soustavy prolisovaných plechů, zajišťujících tak průchod médií.

Při velké pestrosti typů, tvarů, konstrukčního uspořádání, velikostí, výkonů a určení je jedná o jeden z nejtradičnějších výrobků. PBS INDUSTRY se s nimi jako výrobce uplatňuje na trhu již přes 50 let pro širokou řadu domácích i zahraničních zákazníků. Jedná se o přímé dodávky konečným zákazníkům i formy subdodávek v rámci velkých investičních celků.

Kondenzátory

  • Jedná se zejména o povrchové kondenzátory, používané v energetice jako součást klasického uzavřeného parního cyklu v elektrárnách (kotel – turbína – kondenzátor – kotel…). U povrchových kondenzátorů nedochází ke styku chladící vody s párou, v principu se jedná o trubkový výměník tepla s přímými trubkami. Za turbínou v kondenzátoru dochází zde k předání kondenzačního tepla páry chladící vodě, pára se mění na kondenzát – vodu a ta je čerpána zpět do kotle. Změna skupenství páry na vodu v kondenzátoru napomáhá k expanzi páry na turbíně a ovlivňuje tak její účinnost.
  • Podle konstrukce rozlišujeme radiální – turbína se nachází v patře energetického bloku nad kondenzátorem s horním vstupem páry a axiální – turbína je na stejné výškové úrovni jako kondenzátor s bočním vstupem páry do kondenzátoru.
  • Plášť kondenzátoru bývá vyroben z uhlíkaté oceli. Komora vstupu a výstupu chladící vody pak nejčastěji z uhlíkaté oceli, ve specifických aplikacích je použit i jednoúčelový materiál odolávající například slané vodě pro případ chlazení mořskou vodou. Osazení teplosměnnými trubkami je ve variantách materiálů korozivzdorná ocel, titan, méně často mosaz.

Velikosti teplosměnných ploch, v PBS INDUSTRY vyrobených kondenzátorů, se pohybuje v rozmezí od 650m2 do 4500m2. Rozpětí hmotností je od 20 t do 125 t. Jedná se o významné výrobky, dodávané předním světovým subjektům oboru velké energetiky. Výrobou tohoto typu zařízení se v naší společnosti zabýváme již více než 15 let a za tu dobu jsme naši zákazníkům dodali již kolem 35 různých typů.

Tlakové části a příslušenství kotlů

Součástí dodávek, v PBS INDUSTRY vyráběných systémů, jsou vodotrubné parní  kotle na spalování fosilních paliv včetně příslušenství do výkonu  300 t/h páry. Dále jsou to i horkovodní kotle podobné koncepce s velkým rozsahem výkonů. Ve výrobním programu jsou také spalinové kotle, využívající teplo z různých externích zdrojů jako např. teplo spalin na výstupu z plynových turbín nebo využívající teplo z předcházející chemické technologie o výkonech do 25 t/h páry nebo 15 MW horké vody. Jedním ze segmentů vodotrubných kotlů jsou i tzv. „balené“ kotle, dodané v uceleném kompaktním bloku, pro výkony do 25 t/h páry. Pro menší výkony a nižší parametry máme určenu řadu žárotrubných kotlů s výkony v rozsazích 1,5 t/h až 20 t/h páry nebo 1,3 MW až 15 MW horké vody.

Mimo trubkových systémů tlakových částí kotlů je součástí dodávek PBS INDUSTRY také rozsáhlý sortiment příslušenství. Jsou to zejména komponenty fluidních kotlů, uzávěry a kompletní systém zauhlování a systém odškvárování kotle. V rámci čištění teplosměnných ploch jsou to parní ofukovače a vodní ostřikovače.

Kotle, jejich části a příslušenství patří ve výrobkové struktuře PBS INDUSTRY k těm úplně nejstarším, původním a dnes již tradičním produktům. Váží se k samotným kořenům historie naší společnosti, tedy až k roku 1885, kdy byla založena firma Wallig. Jedná se o dodávky realizované pro významné subjekty v oboru velké energetiky, zabývající se výstavbou či rekonstrukcemi energetických či teplárenských zdrojů po celém světě. V případě příslušenství kotlů jsou dodávky realizovány nejčastěji přímo koncovým provozovatelům těchto zdrojů.

Member of
Partneři: